17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS NAGRADA – Кампания „За всяка шестица – жълтица!“

Кампанията е стартирала на: 14.09.2016 и е приключила на: 19.03.2018

От началото на кампанията:

  • Събрани през еPay: 20 лв.
  • Събрани през ОББ: 219 лв.
  • Изпратени SMS: 60 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

Кои сме ние

Ние сме сдружение с нестопанска цел „Верният настойник”, което е основано от 2009 г. и през годините сме доказали,че работим в полза на хората.  Проектът „Жълтица за шестица” се роди от идеята ни да насърчим учениците в тяхното образование. Проблемът с ниският успех в училище е все по-нарастващ. Особено застрашени са деца от рискови групи-от социално слаби семейства или без родител.

Фокусирани сме в следните институции : основното училище в с. Факия, където децата са от крайно бедни семейства и живеят в пансион и Центрове за настаняване от семеен тип-Бургас. Децата са без родители и трябва сами да се подготвят, а възпитателите не могат да обгрижат достатъчно всички деца.

Бедността, отдалечеността от семейството в пансион или липсата на родители са фактори, които влияят на успеха на учениците. На тях им е по-трудно при такива условия да постигат високи резултати. За да полагат по-голямо старание и да имат по-добри оценки, тези деца се нуждаят от допълнителен стимул. Такъв стимул е кампанията „Жълтица за шестица”. Целта на кампанията е да събуди в тях мотивация и стремеж да постигат по-високи резултати в училище.

Набраните средства от първия учебен срок ще се раздават на на учениците според получените отлични оценки. За всяка шестица всяко дете ще получава 1 лв. Останалите средства се прехвърлят за следващия срок и заедно с новополучените на същия принцип се разпределят на децата. Целта ни е кампанията да бъде дългогодишна и да обхваща в бъдеще и други учебни заведения. Финансовата ни  цел е набиране на 900 лв. за един учебен срок.