Общи условия за дейността на DMS

ДЕФИНИЦИИ

 1. „DMS“ – дарителска платформа в България за изпращане на благотворителни SMS-и през трите мобилни оператора и онлайн дарения в подкрепа на кампании за физически лица и на инициативи на организации и институции в България.
 2. „Единен дарителски номер 17 777“ – уникален кратък номер за изпращане на даритески SMS-и от трите мобилни оператора в България.
 3. Сдружение „Български дарителски форум“ (БДФ) и Фондация „Бикоуз – в помощ на балготворителността“ – партньори в администрирането на DMS.
 4. „DMS Съветнически борд (Борд)“ – състои се от представители на БДФ и Фондация Бикоуз, по един представител на трите мобилни оператора, „Линк мобилити“ АД, „Ипей“ АД, Обединена Българска Банка и PR експерти. Представителите в Борда са с мандат от три години и работят на доброволен принцип.
 5. „Кампания“ – организирана обществена дарителска дейност с ясно определени цели и период на провеждане.
 6. „Кодова дума“ – изписана на латиница уникална за периода на конкретната кампания дума, предхождана от изписваната на латиница абревиатура „DMS“ и интервал, с която дарителят обозначава изпращането на дарението чрез кратко текстово съобщение за кампанията, на която отговаря уникалната дума. Пример: „DMS DUMA“ изписва се на латиница и идентифицира дадена кампания.
 7. „Дарител“ – физическо лице, което извършва дарения в подкрепа на кампании, обявени на интернет страницата на DMS.
 8. „Получател на дарение“ – физическо или юридическо лице, в полза на което се осъществява набирането на средства по кампанията и което е техен получател.
 9. „Механизми за дарение“ – начини за извършване на дарение през сайта на DMS и през мобилно устройство.
 10. „SMS” – кратко текстово съобщение през мобилен телефон.
 11. „POS терминал“ – онлайн механизъм (виртуален POS) за разплащане с всички видове банкови карти на VISA и MasterCard.
 12. „ePay“ – онлайн система за извършване на разплащания за регистрирани потребители.
 13. „Неправомерно действие“ – по смисъла на настоящите правила е всяко действие или бездействие, в резултат на което е налице нарушаване на изискванията на действащoто право, на поетите правни задължения към БДФ, Фондация Бикоуз, на настоящите общи правила, включително невярно декларирани факти и обстоятелства, както и на настоящите общи правила.
 14. НПО – неправителствена организация, юридически лица с нестопанска цел могат да бъдат фондация или сдружение в частна или обществена полза

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. DMS се осъществява в партньорство между Сдружение „Български дарителски форум“ (БДФ)  и Фондация „Бикоуз – в помощ на благотворителността“ (Фондация Бикоуз).

Чл. 2. БДФ разработва, поддържа и управлява Интернет платформата www.dmsbg.com и сключва договори с партньорите на DMS.

Чл. 3. Фондация Бикоуз администрира кампаниите на физическите и юридическите лица (организации и институции), сключва договорни отношения и поддържа комуникацията с тях.

Чл. 4. DMS дава възможност за едновременното провеждане на неограничен брой кампании на физически лица, организации и институции.

Чл. 5. DMS предлага единен номер за дарения 17 777 за благотворителни кампании към трите мобилни оператора на територията на България, при общи критерии за достъп на организации, институции и физическите лица – чрез еднократен SMS, SMS месечен абонамент, онлайн дарения през интернет системата за електронни разплащания на ePay.bg , виртуален POS терминал на ОББ и онлайн преводи през портал за отворено банкиране на Iris Solution.

Чл. 6. DMS дава възможност на легитимни НПО и публични институции в България да набират средства с благотворителна цел.

Чл. 7. DMS дава възможност за набиране на средства в полза на физически лица (деца и възрастни), които имат нужда от лечение.

Чл. 8. (1) DMS гарантира прозрачност и отчетност на кампаниите през сайта си на www.dmsbg.com.

(2) DMS гарантира прозрачност и отчетност на кампаниите чрез секцията „Отчети“ на интернет страницата си.
(3) DMS дава възможност на кампаниите за набиране на средства през цялата календарна година.

 

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

 

Чл. 9. Критериите за включване са следните:

(1) За физически лица изброените в настоящата алинея критерии следва да са налице кумулативно (едновременно):

 1. Нуждата от предлаганото лечение или друга медицинска интервенция е удостоверена документално от лекари;
 2. Исканата сума е реална и доказана с оферти от лечебни заведения или проформа фактури. Документите се представят на български или английски език, а когато са на друг език – с превод на български от лицензиран преводач.
 3. Няма други източници за покриване на лечението/интервенцията, включително е отказано финансиране от системата на националното здравно осигуряване (НЗОК).
 4. Средствата не се отнасят за възстановяване на осигурителни права към НЗОК или покриване на други задължения на лицето, в полза на което е кампанията.
 5. Не се приемат договори за дарителски сметки, в които няма клаузи за безсрочно целево изразходване на даренията, както и договори с режим на обслужване, допускащ трансформирането на дарителските сметки в обикновени разплащателни без контрол на разходите по тях.

 

(2) За организации изброените в настоящата алинея критерии следва да са налице кумулативно (едновременно), освен ако не е договорено изрично нещо друго в дарителски договор:

 1. Правен статут – кандидатите трябва да бъдат юридически лица в една от следните правноорганизационни форми, изброени в настоящия списък:
  1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена или в частна полза
  2. Читалища;
  3.  Общини;
  4. Учебни заведения от всички образователни етапи, здравни и лечебни заведения, културни институции, национални и природни паркове и други организации, които са на бюджетна издръжка;
  5. Регистрирани вероизповедания.
 2. Формиране на приходи от дарения
  1. В учредителните документи на организацията или в задължителните документи, които са специфични за отделните видове организации на бюджетна издръжка, трябва да е записано, че формират приходи от дарения.

 

Етични съображения

 

(3) Кампанията, планирана от кандидатите, да не предвижда или подклажда (провокира):

 1. Дискриминация по какъвто и да било признак на лица и групи;
 2. Действия, уронващи достойнството на подпомаганите или на други свързани страни, използване на език на омразата и провокиране на напрежение или конфликти;
 3. Действия, свързани с политически цели.

(4) Кандидатите не трябва да имат задължения към държавните институции.

 1. Кандидатите трябва да декларират, ако членовете на управителните им органи са били осъждани, за последващо решение от DMS Борда.
 2. Кандидатите трябва да декларират, ако членовете на управителните им органи към момента имат висящи досъдебни производства, за последващо решение от DMS Борда;

(5) Кандидатите трябва да имат добро име в обществото.

 1.  Кандидатите (физически или юридически лица) нямат непогасени вземания, не са уличавани в злоупотреба със средства, отклоняване на публични средства в своя полза и др.
 2. Преценката за съответствие с ал. 5 се извършва от администраторите на платформата въз основа на съществуващи публикации от достоверни източници, журналистически разследвания и официални документи.

(6) Не следва да се допуска дублиране на средства.

 1. Кампанията да не предвижда набиране на средства за дейности и разходи, за които са изразходени или планирани средства вкл. и публични.

(7) Контрол и вътрешен контрол – кандидатите трябва да имат:

 1. Вътрешни процедури за самоконтрол на изразходването на средствата (отделен правилник и/или текст в устава);
 2. Избягване на конфликт на интереси;
 3. Поне 3-ма референти, несвързани пряко с организацията.

(8) Капацитет за комуникация на кампанията – в плана за провеждане на кампанията кандидатите трябва да покажат:

 1. Разработен подробен план за популяризиране на своята кампания;
 2. Осигурена финансова и нефинансова подкрепа за комуникация на кампанията;
 3. Осигурен поне един човек за работа по популяризирането на кампанията.

(9) Отчетност на кампанията – кандидатите трябва да представят:

 1. План за изразходване на средствата, набрани чрез DMS и други начини;
 2. План за информиране на обществеността за хода на кампанията;
 3. Съхраняване и предоставяне при поискване на всички разходно-отчетни документи за изразходването на получените средства, включително фактури, касови бонове и др.;
 4. Автентичен снимков материал, удостоверяващ целевото разходване на средства и/или пейзаж, елемент, фрагмент на ситуация, при който е предоставена помощта или нуждаещият се я е получил;

Спазване на специфични изисквания

 

(10) Кандидатът трябва да представи документи според лицензионни, разрешителни или други режими в зависимост от кампанията, в случай че кампанията се отнася до:

 1. Паметник на културата;
 2. Социална, медицинска, образователна услуга.
 3. Строителство или ремонт;

(11) Кандидатът трябва да спазва горните критерии във всеки момент от кампанията и при изпълнението на дейността си.

(11) Промяна в някое от обстоятелствата, особено по критериите по ал. 3, 4 и 5 може да доведе до едностранно спиране на достъпа на кампанията до DMS без предизвестие и на спиране на достъпа до средствата на получателя на даренията.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАМПАНИИТЕ

 

Чл. 10. (1) Кампаниите в DMS са разделени на:

 1. индивидуални – в подкрепа на физически лица за тяхното лечение;
 2. на организации – в подкрепа на каузи на НПО и читалища;
 3. други – в подкрепа на каузи на публични институции.

(2) Кампании, които отговарят на критериите за включване, могат да набират средства чрез DMS, след като представят необходимите за кандидатстване документи.

Чл. 11. Документите се разглеждат от експертите на Фондация Бикоуз. При необходимост Фондация Бикоуз и БДФ подпомагат кампаниите в процеса на подготовка на техните документи.

Чл. 12 Екипите преглеждат документите на организацията спрямо критериите по чл. 9, удостоверяват реална ли е исканата сума и набират експертиза, ако е необходима в случаите на лечение на физически лица или спрямо спецификата на кампании на организации и институции.

Чл. 13. Кампаниите се одобряват от Съветнически борд. Бордът потвърждава съответствието с критериите, плановете за комуникация на кампаниите и оценява дали планираното популяризиране е достатъчно и адекватно, за да има шансове кампанията да набере исканата сума или значителна част от нея.

Чл. 14. (1) Предложенията за кампании получават отговор в рамките до 3 седмици след подаването на необходимите документи за кандидатстване.

(2) DMS има съкратена процедура за включване на кампании, които набират средства за спешни случаи като природни бедствия и хуманитарни кризи. В тези случаи кампаниите получават отговор в рамките на 7 дни от подаването на попълнен формуляр за кандидатстване.

(3) Всяка нова кампания стартира със собствена кодова дума за срок от 3 месеца. В случай че има необходимост от допълнителни средства, тя може да бъде продължена до достигане на целта.

Чл. 15. Администраторите имат право да прекратят кампания с ниска дарителска активност, която набира по-малко от 300 лв. за период от 3 последователни месеца.

Чл. 16. Всеки участник в DMS (физическо лице, организация или институция) сам избира и осигурява каналите и методите за комуникация и популяризиране на кампанията. Ако има нужда от конкретен съвет, експерти от организациите или членове на DMS Борда му помагат.

Чл. 17. DMS представя информация за активните кампании чрез своята интернет (www.dmsbg.com) и Фейсбук страница.

 

МЕХАНИЗМИ ЗА ДАРЯВАНЕ

 

Чл. 18. Дарения чрез еднократни SMS или SMS абонамент на номер 17 777:

 

(1) Еднократни дарения

 

 1. Дарителят изпраща SMS с текст „DMS + кодова дума на латиница“ към номер 17 777 за трите мобилни оператора (номерът се изписва слято – 17777 – в дарителския SMS).
 2. Цена за еднократно дарение за абонати по договор с Теленор, VIVACOM и A1 за 1 (един) SMS е на стойност 2 лв., ДДС не се начислява.
 3. Цена за потребители на предплатени услуги: 1 SMS е на стойност 2,40 лв., с включен ДДС.
 4. Един абонат може да изпраща неограничен брой еднократни дарителски SMS, но не повече от 50 броя в рамките на 24 часа.

 

(2) Абонаментни дарения

1.1.  Първа възможност: всеки месец 1 (един) SMS на стойност от 5 (пет) лева или
1.2.  Втора възможност: всеки месец 2 (два) SMS, всеки един от тях на стойност от 5 (пет) лева, като общата стойност на двата SMS е в размер на 10 (десет) лева.
2. Върху стойността на SMS-а, с който се прави месечно дарение от абонат по договор за услуги с трите мобилни оператора, не се начислява ДДС.
3. Потребителите на предплатени услуги на мобилните оператори не могат да се възползват от абонаментни дарения.

 

(3) Стартиране на абонаментно дарение:

 

 1. Дарителят може да се абонира само за 1 (една) кампания, която може да избере от сайта www.dmsbg.com като изпрати еднократен SMS за избраната кампания с текст „DMS + кодова дума на латиница“ към номер 17777 за трите мобилни оператора.
 2. Системата ще върне потвърждение за направеното дарение  с покана за избор на един от двете възможни месечни  редовни  абонаменти съгласно настоящите общи условия, а именно: един SMS на стойност от 5 (пет) лева или 2 (два) SMS, всеки от тях на стойност от 5 (пет) лева, като общата стойност на двата SMS е в размер на 10 (десет)лева.
 3.  В отговор на поканата дарителят може да върне потвърждаващ SMS, който съдържа цифрата 5  за първата възможност за редовно месечно даряване или комбинацията 2х5 за втората възможност за редовно месечно даряване, с което дава изрично съгласие да бъде абониран за съответния абонамент и месечна сума .
 4. Ако дарителят реши да се абонира на по-късен етап за същата или друга кампания, е необходимо да изпрати отново еднократен SMS за избраната от него кампания.
 5. След като отговори с конкретна цифра за  съответния абонамент, дарителят е абониран за редовно месечно даряване. Стойността на абонамента  за първата възможност е 5 (пет) лева , а за втората възможност е  10 (десет) лева. ДДС не се начислява.
 6. Преминаване от  първия възможен абонамент (за 5 лева) към  втория възможен абонамент (2 SMS по 5 лева, общо в размер на 10 лева) се осъществява  винаги след последното таксуване на текущия абонамент, когато дарителят получава потвърждение за направеното дарение.
 7. Услугата за SMS абонамент е достъпна за абонати по договор с Yettel, VIVACOM и A1.
 8. Всеки абонат може да се абонира с SMS само за 1 (една) кампания. При избор на абонамент за нова кампания, старият абонамент се прекратява автоматично.
 9. Възстановяване на предишен абонамент – трябва да бъде изпратен еднократен SMS на стойност от 2 (два) лева, като ДДС не се начислява към избраната кампания и след получаване на потвърждение за покана  за избор на абонамент, дарителят избира  един от двата абонамент, който иска да възстанови, съгласно горе описания ред и процедура .

(4) Прекратяване на абонаментно дарение:

 

 1. Абонаментните дарения нямат определен срок и приключват при отказ от страна да дарителя да продължи да дарява по този начин или автоматично при прекратяване на избраната кампания.
 2. Ако дарителят желае да прекрати абонамента, е необходимо да изпрати SMS с текст „STOP“ на латиница към номер 17777, след което ще получи потвърждаващ SMS за преустановяването на месечното дарение.
 3. Абонаментът приключва автоматично и при спиране на кампанията. При евентуално прекратяване на кампанията преди дарителят да се е отказал от абонамента за нея, дарителят ще получи SMS, който информира за края на кампанията и причината за спирането й. След този SMS дарителят повече няма да бъде таксуван.

(5) Услугите „Еднократно дарение“ и „Абонаментно дарение“ са само за територията на България и само за абонати на българските мобилни оператори.

(6) За реален акт на дарение се счита плащането на дарителските SMS-и към мобилните оператори, а не тяхното изпращане.

 

Онлайн дарения

 

Чл. 19. (1) През интернет страницата на DMS могат да бъдат извършвани онлайн дарения в левове, като се използват бутоните за даряване към всяка от кампаниите.

(2) Онлайн дарения през системата за интернет плащания на ePay.bg:

 1. Услугата е достъпна за всеки потребител, регистриран в системата на ePay.bg;
 2. За дарения, преведени от микросметка в системата на ePay.bg, дарителите са освободени от такси.
 3. За дарения чрез превод от банкови карти се прилага тарифата на ePay.bg за такси и комисиони според вида на банковата карта на дарителя, които са за негова сметка.
 4. Потребителят може да избира кампания от секцията “Кампании“.
 5. Всяка кампания в сайта има бутон за дарение през ePay.bg, който се намира под профила й с основната информация.

(3) Онлайн дарения през виртуален POS терминал на Обединена българска банка.

 1. Услугата е достъпна за притежатели на дебитни или кредитни карти VISA и MasterCard, издадени в България или чужбина.
 2. Трансакциите на дарителите са освободени от такси, независимо от сумите и вида на банковите карти.
 3. Потребителят избира кампания от секцията „Кампании”.
 4. Всяка кампания в сайта има бутон за дарение чрез виртуален POS на ОББ.

(4) Онлайн преводи през портал за отворено банкиране на Iris Solutions, финансова  компания с лиценз от БНБ за предоставяне на платежни услуги. През вход към един интерфейс е даден достъп на дарителите да използват дистанционно електронно банкиране в различни банки, където те са клиенти.

 1. Услугата е достъпна за ползвателите на дистанционно електронно банкиране в 24 банки, регистрирани в България.
 2. Потребителят избира дарителска кампания от секцията „Кампании”.
 3. Потребителят избира от коя банка ще извърши онлайн дарението от бутона „Изберете своята банка”, след което се индентифицира като въведе IBAN и/или потребителско име и парола за достъп до съотвеното дистанционно банкиране.
 4. След успешна индентификация автоматично се създава платежен документ, който съдържа основните реквизити на дарението – получател, основание за превод „дарение за избраната кампания“, сума и дата. Потребителят потвърждава плащането, с което дарението е успешно финализирано.
 5. За преводите, извършени през портала за отворено банкиране на Iris Solutions, се прилагат условията в тарифата на съотвената банка на потребителя, които са за негова сметка.
 6. Всяка кампания в сайта има бутон за дарение чрез портала за отворено банкиране „Дари с IRIS“.

 

Дарения с банков превод

 1. В страницата на всяка кампания има информация за банковата сметка, на която може да се изпрати дарение чрез банков превод.
 2. В основанието на превода трябва да се напише кодовата дума на кампанията, получател на дарението.

 

Чл. 20. Изплащане на средства към получателите на дарения.

(1) Кампаниите получават веднъж месечно превод с общата сума от изплатени към мобилните оператори sms-и, онлайн дарения през сайта и получени преводи по банковата сметка. Изплащането на sms-ите започва след втория месец от старта на кампаниите, поради необходимостта от изчакване на срока за плащане на месечните сметки от абонатите на мобилните оператори.
(2) Онлайн даренията и тези, получени с банков превод, се изплащат за предходен календарен месец.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

 

Чл. 21. (1) Всяка кампания получава минимум 90% от всички финансови постъпления от дарителските SMS-и, независимо от това дали дарителите са заплатили в срок месечните си фактури, както и 95% от онлайн даренията.

(2) Техническото обслужване на дарителската платформа, поддръжката и обслужването на кратък номер 17777, невзетите плащания* от страна на мобилните оператори от некоректни абонати и административните разходи по DMS се покриват от удръжките на администратора, събрани до размера, посочен в ал. 1.

(1) Под  „*Невзети плащания“ по ал. 2 се разбира сумите, които мобилните оператори не превеждат към съответните кампании, в случаите, когато абонати, изпратили дарителски SMS, не платят своите сметки за месеца, в който са изпратили SMS в подкрепа на кампаниите.
(2) За реален акт на дарение се счита плащането на изпратените дарителски SMS-и към мобилните оператори, а не тяхното изпращане.

Чл. 22. (1) Разходи по дарителската платформа DMS включват:

 1. Техническо обслужване и поддръжка на кратък номер 17777 за трите мобилни оператора;
 2. Техническо обслужване и поддръжка на системата за активиране и отчитане на дарителските SMS-и от страна на „Линк мобилити” АД;
 3. Разходи по поддръжка на интернет страницата на DMS;
 4. Банкови такси за преводите на набраните суми към съответните кампании, ако има такива;
 5. Изготвяне и разпространение на рекламни материали, които обясняват механизма на DMS и предоставят информация на дарителите за активните кампании;
 6. Подкрепа за кандидатстващите кампании в подготовката на документи;
 7. Изготвяне на подробни отчети за финансовите постъпления;
 8. Текущ мониторинг върху кампаниите и изразходването на средствата;
 9. Годишен анализ и доклад върху дейността на DMS и успеха на кампаниите;
 10. Годишен преглед на информацията за дейността и финасовите отчети за изразходените средства на кампаниите;
 11. Консултации от страна на външни независими експерти при нужда от помощ в етапите на работа на DMS;
 12. Административни разходи на обслужващите организации – БДФ и Фондация Бикоуз, свързани с DMS.

(2) DMS формира общ фонд от неразпознаваемите грешни дарителски SMS-и и даренията, изпратени към банковата сметка на DMS или микросметката в ePay.bg, за които няма посочен краен получател или конкретна кампания. Средствата от неразпознати SMS-и се разпределят на месечна база между активните кампании в съответното процентно съотношение.

(3) DMS гарантира, че никой от участващите партньори не формира печалба от изброените механизми за даряване.

КОМУНИКАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ

 

Чл. 23. Сдружение „Български дарителски форум“ и Фондация Бикоуз осигуряват събирането на отчети и финансови документи за изразходването на средствата от кампаниите, включени в DMS. Тези отчети се проверяват за коректност и целесъобразност на извършените разходи.

Чл. 24. Отчетите на кампаниите се представят във формат, зададен от експертите на Фондация Бикоуз, и се придружават от финансови документи, снимки и други материали.

Чл. 25. БДФ и Фондация Бикоуз информират дарителите, като публикуват резултатите от кампаниите в интернет страницата на DMS.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИИТЕ

 

Чл. 26. (1) Кампаниите се прекратяват при постигане на целта или изтичане на срока на кампанията.

(2) Кампаниите могат да бъдат прекратени поради ниска дарителска активност.

(3) Кампаниите могат да бъдат спрени или прекратени едностранно без предизвестие по сигнал в медии, държавни институции или при други обстоятелства, които създават условия участието на кампанията в DMS да причини уронване на репутацията на DMS или на някой от партньорите в него.

(4) Даренията за кампании, за които има възникнало съмнение за неправомерни действия чрез DMS, не се изплащат към бенефициента, докато не бъде доказано по безспорен начин, че съмнението е неоснователно. Под съмнение за неправомерни действия се разбира, но не се изчерпва до информация в медиите, подаден сигнал за неправомерни действия, липса на надлежни отчетни или разходни документи по чл. 9, ал. 9 от настоящите общи правила, проведена вътрешна проверка на БДФ и Фондация Бикоуз и др.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 

Чл. 27. Сдружение „Български дарителски форум“ и Фондация Бикоуз носят отговорност за включените кампании и адекватното навременно информиране на дарителите за набраните средства и резултатите.

Чл. 28. Организаторите на кампаниите носят отговорност за реализиране на техните кампании и за изразходването на средствата, съгласно целите на сключения договор за безвъзмездно финансиране чрез дарения с Фондация Бикоуз и съгласно българското законодателство. При установяване на несъответствие или съмнения в отчетността на кампаниите и заявената цел БДФ и Фондация Бикоуз имат право да не преведат дарените средства, докато не бъдат представени достоверни отчети. В случай на промяна на обстоятелствата, липсваща или неистинска отчетност на кампания БДФ и Фондация Бикоуз могат да поискат от кампанията възстановяване на вече изплатени дарения или да пренасочват даренията към друга кампания с подобна цел в DMS.

Чл. 29. (1) Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дарителите имат право на данъчно облекчение в размер на до 5% от сумата от годишните данъчни основи за направените от тях дарения.

(2) Сдружение „Български дарителски форум“, като администратор на DMS, издава на дарителите, след поискване от тяхна страна, удостоверение за дарените от тях средства в полза на кампании от DMS. За целта БДФ сключва договор за дарение с всеки от дарителите, след което им издава удостоверение.

(3) Заявка за сключване на договор за дарение може да бъде генерирана автоматично от дарителите в процеса на онлайн даряване през сайта или да бъде поискана чрез контактната форма на интернет страницата на DMS.

Чл. 30. (1) DMS не разпространява пред трети лица лична информация за дарителите. Всички получени лични данни на дарилите през DMS остават само за служебно ползване. От 25 май 2018 г. започна прякото действие на новия общоевропейски инструмент за защита на данните. Той засилва правото на физическите лица на защита на личните данни, като по този начин отразява същността на защитата на данните като основно право на Европейския съюз. С регламента се въвеждат нови изисквания за прозрачност към вече съществуващото законодателство – засилени права на информация, достъп и изтриване (право „да бъдеш забравен“), мълчанието или липсата на действие вече няма да се разглеждат като валидно съгласие и ще се изисква ясно утвърдително действие за изразяване на съгласие. Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation, ОРЗД)

(2) Дарителите, които предоставят лични данни за сключване на договори за дарение, могат да получават и информация, отнасяща се до кампаниите, които са подкрепили, както и за дейността на DMS. Всички дарители, които искат да получават информация за развитието на дарителските кампании, могат да заявят това желание през формата за обратна връзка в сайта/Контакти.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ ИМЕТО И ЛОГОТО НА DMS

 

Чл. 31. DMS e защитена регистрирана марка в Патентното ведомство на Република България.

Чл. 32. Дарителите или други организации не могат по никакъв начин да използват логото на DMS или името на Сдружение „Български дарителски форум“ и Фондация Бикоуз, включително и като съкращение, във връзка с дейността им и всичко свързано с нея.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 33. (1) Кандидатите и организаторите на кампании в DMS приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват техните разпоредби, съгласно актуалната им версия, поместена на интернет страницата на DMS.

(2) Настоящите общи условия са неразделна част от договора за дарение между получателите на дарения и DMS.

(3) Дарителите, ползващи DMS, приемат настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват техните разпоредби съгласно актуалната им версия, поместена на интернет страницата на DMS.

(4) С решение на Съветническия борд на DMS настоящите Общи условия подлежат на промени и актуализации.

(5) За валидни се считат настоящите „Общи условия за дейността на DMS“, публикувани в интернет страницата www.dmsbg.com.

(6) Посочените на този сайт дефиниции са неразделна част от Общите условия.