Кампания за подпомагане на пострадалите от наводненията в община Бяла Слатина
DMS BSL

Кампания за подпомагане на пострадалите от наводненията в община Бяла Слатина

Сподели

Заедно събрахме 34 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
34 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията