Да подарим надежда на малките
DMS MALKITE

Да подарим надежда на малките

Сподели

Заедно събрахме 12 736 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3181 2225 1021 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 1 от 2 лв.1 от 5 лв.

За кампанията