Да подарим надежда на малките
DMS MALKITE

Да подарим надежда на малките

Сподели

Заедно събрахме 7 975 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2592 1349 537 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 24 от 2 лв.11 от 5 лв.

За кампанията