Да подарим надежда на малките
DMS MALKITE

Да подарим надежда на малките

Сподели

Заедно събрахме 6 188 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2279 1017 375 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 33 от 2 лв.13 от 5 лв.

За кампанията