Да подарим надежда на малките
DMS MALKITE

Да подарим надежда на малките

Сподели

Заедно събрахме 15 684 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3296 2820 1349 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 24 от 2 лв. 9 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията