Да подарим надежда на малките
DMS MALKITE

Да подарим надежда на малките

Сподели

Заедно събрахме 8 584 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2723 1443 595 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 20 от 2 лв.8 от 5 лв.

За кампанията