Да подарим надежда на малките
DMS MALKITE

Да подарим надежда на малките

Сподели

Заедно събрахме 11 156 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3043 1924 853 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 24 от 2 лв.9 от 5 лв.

За кампанията