Да помогнем отново на Татяна Мищенко
DMS TATIANA

Да помогнем отново на Татяна Мищенко

Сподели

Заедно събрахме 9 123 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
9113 5 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията