Кампания „Не ме изоставяй“

Кампания „Не ме изоставяй“

Кампанията „Не ме изоставяй” приключи своето участие в проект „Единен дарителски номер”. Кампанията на фондация „За нашите деца“ цели да предотврати изоставянето на бебета на ниво родилен дом и да информира обществеността за последиците от изоставянето на деца в социални институции.

Организацията набираше средства за да назначи социални работници във всички родилни отделения в София, за ремонтни дейности, за закупуване на мебели за бебетата, храна и дрехи, както и пари за обучения на социалните работници и на родителите на бебетата.

За времето си в „Единен дарителски номер” кампанията „Не ме изоставяй” набра 9 899 дарителски смс-а.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията