Да помогнем на Перник
DMS TRUS

Да помогнем на Перник

Сподели

Заедно събрахме 5 310 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5232 39 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 36 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията