„Да съхраним българският православен храм „Св. Стефан“ в Истанбул” на фондация „Български православен храм Св. Стефан в Цариград“
DMS SVSTEFAN

„Да съхраним българският православен храм „Св. Стефан“ в Истанбул” на фондация „Български православен храм Св. Стефан в Цариград“

Сподели

Заедно събрахме 21 521 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
8166 3030 1459 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 15 от 2 лв.17 от 5 лв.

За кампанията