„Да съхраним българският православен храм „Св. Стефан“ в Истанбул” на фондация „Български православен храм Св. Стефан в Цариград“
DMS SVSTEFAN

„Да съхраним българският православен храм „Св. Стефан“ в Истанбул” на фондация „Български православен храм Св. Стефан в Цариград“

Сподели

Заедно събрахме 22 880 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
8771 3140 1546 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 23 от 2 лв. 19 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията