Да помогнем на Иван Замярски
DMS IVAN

Да помогнем на Иван Замярски

Кампанията на Иван Замярски (DMS IVAN) от град Раковски в ДМС приключи.

Съпругата Нина съобщи, че трансплантацията на Иван е преминала успешно!

Иван е с диагноза „Остра миелобластна левкоза” и набираше средства за костно-мозъчна трансплантация в Германия.
При необходимост кампанията ще бъде подновена.

Благодарим на всички, които дариха за Иван!

Сподели

Заедно събрахме 16 855 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
16166 317 11 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 5 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията