Да помогнем на Катя Спасова
DMS KATYA

Да помогнем на Катя Спасова

Кампанията на Катя Спасова (DMS KATYA) в Единен дарителски номер се прекратява.

Катя има мозъчен тумор и набираше средства за операция в чужбина, тъй като месеци наред нямаше отговор на молбата си до Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ) за поемане на разходите по лечението.

Въпреки голямото забавяне, КЛЧ вече е дала положителен отговор на Катя и ще покрие необходимите 7 000 евро за радиохирургичната операция в болница Аджъбадем (Турция).

Средствата от дарителските смс-и в Единен дарителски номер пък са достатъчни, за да може Катя да покрие пътните и разходите по престоя в Турция.

Благодарим на всички, които дариха за Катя!

Сподели

Заедно събрахме 1 228 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1224 2 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията