Да помогнем на Магдалена Милева
DMS MAGI

Да помогнем на Магдалена Милева

Сподели

Заедно събрахме 5 824 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5522 151 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 19 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията