Да помогнем на Иванка Мустафова
DMS IVANKA

Да помогнем на Иванка Мустафова

Сподели

Заедно събрахме 3 692 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3544 69 2 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията