Подкрепете децата с аутизъм и хиперактивност за достъпен спорт!
DMS SPORT

Подкрепете децата с аутизъм и хиперактивност за достъпен спорт!

Сподели

Заедно събрахме 379 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
66 4 0 172 лв. 80 лв. 53 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Децата с аутизъм и хиперактивно поведение най-често имат проблем с общуването, което прави тяхното включване в обществото почти невъзможно. Те живеят в нашия свят, но по свой начин.

30 деца, посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива“ в град Стара Загора се нуждаят от непрекъсната подкрепа и терапия, провеждана от квалифицирани специалисти, за да продължат да се развиват и да се увеличават шансовете им да имат нормално детство. За съжаление, не всеки вид терапия е достъпен за тях.

С настоящата кампанията се стремим да наберем 8 000 лв. за Програма по ерготерапия – спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции.

С всяко дете се работи индивидуално, след оценка какви точно са уврежданията. Спортът има изключително благотворно влияние върху децата – научават се да спазват правила, да си взаимодействат при груповите игри, да общуват.

Средствата са необходими за хонорар за 6 месеца за продължаване на работата на ерготерапевта по специално разработена от него спортна програма. Ще осигурим специализирани спортни съоръжения на открито за тази програма.

Специалистът ерготерапевт работи с децата в Центъра от 6 месеца. За това кратко време постигна видими резултати. Децата станаха по-уверени в себе си, започнаха да общуват с по-малко притеснение.