В помощ на Украйна

В помощ на Украйна

Сподели

За да бъде в полза на социалноотговорните компании, фондациите-дарители и гражданите, съпричастни към хуманитарната криза в Украйна, екипът на Български дарителски форум събира и актуализира информация за кампании и инициативи на легитимни граждански организации, насочени както към подкрепа на нуждаещите се в страната граждани, така и на пристигащите у нас бежанци.

Организации и кампании в подкрепа на пострадалите от войната в Украйна:

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 07.03.2022

BCause и фондация „Мати Украйна“ – кампанията набира финансови средства за пострадалите от войната. Същата кампания е активна и в DMS с кодова дума DMS MATI UKRAINA.

Фондация „Светът на Мария“ – осигурява специализирана подкрепа на семействата на бежанци от Украйна, сред които има хора с интелектуални затруднения като предлага възможност тези хора да бъдат включени в дейностите на Дневен център #Светове. Фондацията може да предложи и работа на бежанец от Украйна, който има интерес и мотивация да се развива в областта на подкрепата на хора с интелектуални затруднения.

УНИЦЕФ – кампания за набиране на финансови средства за децата и семействата, засегнати от конфликта.

Карин дом и Украинският културен дом във Варна – кампанията е в подкрепа на деца и семейства от Украйна ( памперси; адаптирани млека, каши, пюрета; бутилирана вода; мокри кърпи), както и за дрехи ( дамски и детски зимни якета; завивки).

БЧК – кампания за набиране на финансови и материални дарения за пострадалите от кризата.

Каритас България – кампания за набиране на средства за закупуване на материали, храни, стоки от първа необходимост, хигиенни материали, подкрепа на новопристигнали бежанци. Кампанията е активна за дарения онлайн, както и с SMS на 17 777 с текст: DMS ZA UKRAINA.

Български хелзинкски комитет – набира финансови средства за осигуряване на правна помощ, превод на материали за правата на влизащите украинци в България. Кампанията е активна за дарения онлайн, както и с SMS на 17 777 с текст: DMS PRAVA.

Националната мрежа за децата (НМД) – кампанията насочва всички набрани месечни дарителски средства в помощ на децата в Украйна към две украински организации “Партньорство за всяко дете” и Женски консорциум на Украйна, а те ще ги използват според конкретните нужди на децата в Украйна.

Фондация „Мисия Криле“ – стартира кампания за финансова подкрепа, хигиенни материали, дрехи и вече подпомага украински граждани за транспортиране от границата, осигуряване на жилища, правна помощ и материална подкрепа.

Център на бесарабските българи в България – кампания за дрехи, медикаменти, превързочни материали, както и търси доброволци за сортиране на даренията.

Национална Асоциация на Доброволците в Република България – търси лекари с украински и руски език за осъществяване на прегледи и профилактика на бежанци в населените места, където медиците практикуват. Набира и немедицински лица, готови да помагат с различни дейности на формирования в страната. Оказва подкрепа на студенти, които учат тук, а родителите им са в Украйна и не могат да се издържат – с пакети с основни стоки и продукти, а след това и с малки суми.

КОНКОРДИЯ България разширява капацитета на легловата си база и изразява готовност за осигуряване на подслон на деца и семейства в Социален и младежки център „Св. Константин“, намиращ се на ул. „Павлина Унуфриева“ 4, в гр. София.

Български фонд за жените разкрива Спешен фонд в подкрепа на жените и децата, пострадали от войната в Украйна. Средствата ще бъдат разпределени както към пострадали, намиращи се в Украйна, така и към жените и децата, които пристигат в България.

Център за детско развитие “Малки чудеса” и Фондация “Нашите недоносени деца” започват кампания за подкрепа на семейства, които пристигат от Украйна. Те ще работят като пункт за събиране на дарения, които ще бъдат изпращани в БЧК София, а след това и към нуждаещите се. Може да ги намерите на адрес: гр. София, ул. Майор Димитър Думбалаков 38, ет.5, Център за детско развитие “Малки чудеса”.

BG4UA.COM – платформа на над 200 души, – доброволци, членове на IT общността в България, предприемачи и приятели на Украйна подкрепят пострадалите от войната в опита им да напуснат Украйна или бежанци, които искат да останат в България. Предлагат различни опции за желаещите да помогнат.

Благотворителен фонд “Проф. д-р Желязко Христов” се присъединява към кампанията на БЧК. Членове на синдиката ще могат да правят материални дарения във всички регионални съвети на КНСБ.

Фондация “За Доброто”, заедно с асоциация “Отворени врати за Украйна”, изгражда детски център в предоставено от SoftUni Digital пространство в София. В него ще се предлага целодневна грижа за пристигнали от Украйна деца и координация на доболнична и болнична помощ за нуждаещи се.

JobTiger създаде филтър за търсене на обяви „подходящи за бежанци“. Функцията има за цел да свърже всички работодатели, които имат отворени позиции, подходящи за бежанци и търсещите работа на територията на страната. Всеки работодател може да публикува безплатна обява.

Фондация “Искам бебе” осигурява безплатни прегледи за бременни жени от Украйна в партньорство с акушер-гинеколози от Велико Търново и лекари от Център по майчино-феталната медицина в Пловдив. Центърът, освен прегледи, ще поеме и високоспециализирани изследвания: скрининг в 1-ви триместър, фетална морфология и късна фетална морфология

Информацията е към настоящия момент (7 март 2022 г.) и ще бъде актуализирана с нови кампании и възможности за подкрепа за пострадалите.


The Bulgarian Donors Forum is collecting and updating information about campaigns and initiatives undertaken by legitimate civil society organizations. Our aim is to support socially responsible companies, donor foundations and citizens involved in the humanitarian crisis in Ukraine, as well as to support citizens in need in Ukraine and refugees arriving in Bulgaria.

Organizations and campaigns in support of Ukraine’s war victims:

 

UP-TO-DATE INFORMATION AS OF 07.03.2022

BCause and the “Mati Ukraina” Association – the campaign is raising funds for food packages, disinfectants, hygiene materials, thermal blankets, antiviral medication, gauze, bandages, medical backpacks and many other things needed by injured children and elderly Ukrainian citizens unable to work and live in their homes. The campaign is active for donations online, as well as by SMS on 17 777 with text: DMS MATI UKRAINA.

“Maria’s World” Foundation – provides specialized support to families of refugees from Ukraine. Among them are people with intellectual disabilities and they are offering support to integrate them into the activities of the #Worlds Day Centre. The Foundation is also prepared to offer work to a refugee from Ukraine who is interested and motivated to develop in the field of offering support for people with intellectual disabilities.

UNICEF – a fundraising campaign for children and families affected by the conflict.

Karin Home and the Ukrainian Cultural Home in Varna – the campaign supports children and families from Ukraine (pampers; adapted milk, porridge, purees; bottled water, wet wipes), as well as clothes (women’s and children’s winter jackets; duvets).

The Bulgarian Red Cross – campaign to raise financial and material donations for the victims of the crisis.

Caritas Bulgaria – a fundraising campaign to provide materials, food, basic necessities, hygiene materials, and support of newly arrived refugees. The campaign is active for donations online, as well as by SMS on 17 777 with text: DMS ZA UKRAINA.

Bulgarian Helsinki Committee – raises funds to provide legal assistance, and translation of materials on the rights of Ukrainians entering Bulgaria. The campaign is active for donations online, as well as by SMS on 17 777 with text: DMS PRAVA.

The National Network for Children – the campaign sends all monthly donations raised to help children in Ukraine. The fund supports two Ukrainian organizations “Partnership for Every Child” and the Women’s Consortium of Ukraine who use donations according to the specific needs of children in Ukraine.

Wings Mission Foundation – is launching a campaign to provide financial, social and health support, psychological assistance, hygiene materials and clothing. The organization is already assisting Ukrainian citizens in transporting from the border, providing housing, legal assistance and material support.

Centre for Bessarabian Bulgarians in Bulgaria – campaign for clothes, medicines, dressing materials, as well as looking for volunteers to sort donations.

National Association of Volunteers in the Republic of Bulgaria – is looking for Ukrainian and Russian speaking doctors to perform examinations and provide preventive treatment for refugees in the regions of their practices. They are also recruiting non-medical personnel ready to help with various activities for other organizations in the country. The association supports students studying here whose parents are in Ukraine and cannot support them. They provide them with packages of basic goods and products, and then with small amounts of money.

CONCORDIA Bulgaria is offering its accommodation facilities and is willing to provide shelter for children and families in the Social and Youth Center “St. Konstantin”, located at 4 Pavlina Unufrieva Str. in Sofia.

The Bulgarian Fund for Women is setting up an Emergency Fund to support women and children who have suffered from the war in Ukraine. The funds will be distributed both to victims located in Ukraine and to women and children arriving in Bulgaria.

The “Little Miracles” Child Development Centre and “Our Premature Children” Foundation are launching a campaign to support families arriving from Ukraine. They will be operating as a collection point for donations to be sent to BRC Sofia and then to those in need. You can find them at: Sofia, Major Dimitar Dumbalakov 38, fl.5, “Little Miracles” Centre for Child Development.

BG4UA.COM – a platform of over 200 people, – volunteers, members of the IT community in Bulgaria, entrepreneurs and friends of Ukraine who are supporting the victims of the war in their attempts to leave Ukraine or refugees who want to stay in Bulgaria. They offer a range of options for those willing to help.

The “Prof. Dr. Zhelyazko Hristov” charitable fund is joining the campaign of the Bulgarian Red Cross. Members of the Trade Union Syndicate will be able to make material donations at all the regional councils of the Confederation of Trade Unions in Bulgaria.

The “For Good Foundation” together with the “Open Doors for Ukraine” Association, is building a children’s centre in a space provided by SoftUni Digital in Sofia. It will offer all-day care for children arriving from Ukraine and coordination for pre-hospital and hospital care for those in need.

JobTiger has created a filter to search for “refugee-friendly” listings. The function aims to connect all employers who have open positions suitable for refugees and jobseekers in the country. All employers can publish a free ad.

The information is currently available (7 March 2022) and will be updated with new campaigns and support opportunities for victims.