Помогнете на редки птици да отглеждат в безопасност малките си
DMS POLET

Помогнете на редки птици да отглеждат в безопасност малките си

Сподели

Заедно събрахме 393 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
293 5 1 0 60 лв. 0 лв. 25 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 20 от 2 лв. 1 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Специални дървени конструкции (платформи), монтирани във водоеми, осигуряват безопасно гнездене на редките къдроглави пеликани. Именно заради тях видът увеличи през последните години местата, където гнезди у нас.

Платформите са причината и за нарастването на броя на успешно отгледаните малки!

Речните рибарки в Защитена местност „Пода“ гнездят единствено върху поставените от БДЗП платформи. Над 450 двойки избират да отглеждат малките си върху тях всяка година. Друго подходящо място за гнездене на вида в района няма.

Платформите, изградени във влажни зони, гарантират спокойствие на птиците и ги предпазват от набези на наземни хищници.

Тези сигурни домове се нуждаят от ремонт и поддръжка.

Необходимата сума е 6000 лв! 

letter С тази сума през зимата ще осъществим ремонтни дейности и подготовка за новия гнездови сезон на платформата за къдроглави пеликани в защитената местност „Калимок-Бръшлен“, а през лятото - на четири от гнездовите платформи за речни рибарки в защитената местност „Пода“.