Да помогнем на Ива!
DMS IVA

Да помогнем на Ива!

Сподели

Заедно събрахме 5 006 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1636 15 4 2372 лв. 550 лв. 398 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Ива е с диагноза „Хронична бъбречна недостатъчност” и от няколко месеца провежда хемодиализа 3 пъти седмично по 4 часа.

Шансът й за по-добър живот е бъбречна трансплантация. Болница „Газиосманпаша” в Истанбул е готова да извърши операцията.

Стойността на лечението е 25 000 евро, като в тази сума не са включени разходи за транспорт и престой.