0-02-05-93173c367ce23826b1abfcdd549f644c347c612e5927e396955f94847b1f5604_a8ed727

0-02-05-93173c367ce23826b1abfcdd549f644c347c612e5927e396955f94847b1f5604_a8ed727

Сподели

Заедно събрахме 16 115 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
16115 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията