В подкрепа на децата с бъбречни увреждания!
DMS IGRAY

В подкрепа на децата с бъбречни увреждания!

Сподели

Заедно събрахме 18 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
18 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбрeчни заболявания“ e създадено през 2010 от родители на деца с бъбречни увреждания. Реализираме дейности, чрез които да подкрепим семействата и децата в болничните заведения и извън тях, да инициираме законодателни промени, чрез които да бъдат подобрени мерките по превенция на бъбречните заболявания, да популяризираме трудностите и потребностите на децата с бъбречни увреждания, с основна цел да подобрим качеството на живот на малчуганите.

Защо го правим?

Проблемът ще става все по-крещящ и поради факта, че броят на децата с бъбречни увреждания и заболявания непрекъснато расте, по данни на детските нефролози „ 40 000 деца живеят с неподозирани аномалии”, по данни на детските уролози “ 1,28% от всички новородени претърпяват урологична операция до 16 г. „.

 

letter Смело можем да твърдим, че в лечебните заведения липсва подходяща и адекватна подкрепа от психолог, социален работник и педагог за родителите и децата. Опитът ни от посещения в отделенията за деца с бъбречни увреждания или заболявания показва, че има голяма нужда от подкрепа на семействата, както в болничните заведения, така и в семейна среда.