Подкрепа за родители, преживели загубата на бебе
DMS MERI

Подкрепа за родители, преживели загубата на бебе

Сподели

Заедно събрахме 527 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
77 5 9 0 105 лв. 90 лв. 200 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

От тогава екипът на Фондацията постигна промяна в Закона за гражданската регистрация, позволяваща родителите на мъртвородените бебета да погребат или кремират децата си, както и по съдебен път отмяна на допълнителната разпоредба в Медицинския стандарт по акушерство и гинекология, определяща твърде високи критерии за жизнеспособност на недоносените бебета.

От 2013 год. към Фондацията има група за емоционална подкрепа на родители, преживели загуба на бебе. През 2018 год. обучихме персонала на три големи столични АГ-болници/отделения за работа с родители, преживяващи загуба на бебе. Фондацията работи и за превенция на перинаталната загуба.

През 2018 год. с финансовата подкрепа на Lidl по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“, фондацията издаде Наръчник за медицински специалисти за работа с родители, преживяващи загуба на бебе, и проведе обучения на персонала в три от големите столични АГ-болници/отделения.

Поради запитвания от страна на лекари акушерки от други части на страната, бихме желали да продължим тази дейност, като проведем обучения в основните градове с големи медицински болници, както и обучения в София, достъпни за всички желаещи.

letter Поради изчерпване на тиража на Наръчника, както и на книгата "Сестра ми Мая от небето" (илюстрирана детска книга за другите деца в семейства, преживели загуба), и големия интерес към тях, предвиждаме допечатка.