17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS FOOD – Платформа за здравословно хранене „За храната“

Кампанията е стартирала на: 11.01.2019
DMS FOOD – Платформа за здравословно хранене „За храната“
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 563 лв.
 • Събрани през ОББ: 25 лв.
 • Изпратени SMS: 309 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 56 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 4 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 4 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS FOOD Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS FOOD на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кои сме ние?

Екатерина Йосифова и Наталия Александрова от „За храната“ мечтаят децата вкъщи, в детската градина, в училище и в ресторанта да получават пълноценна и качествена храна. Защото знаят, че правилното хранене е в основата на здравето на децата и е ключово за тяхното физическо и психическо развитие.

Фондация „За храната“ събира над 350 доброволци, координатори и експерти – лекари, нутриционисти, учители, юристи, професионалисти в различни сфери, но преди всичко – родители, обединени около каузата за здравословното хранене на децата в България.

Какво правим?

Фондация „За храната“ цели да популяризира пълноценното и здравословното хранене и да изгради обществено разбиране защо то е важно на всички нива: сред децата, техните родители, учители, институции. Фокусът на фондацията е да предоставя коректна информация, свързана с храненето и да подпомага изграждането на правилни хранителни навици както при децата, така и при техните родители, баби и дядовци.

Рецептата за здравословното хранене може да бъде много проста и достъпна за всички семейства: повече плодове и зеленчуци, варива и ядки, по-малко тесто и захар, повече домашно приготвена храна, споделена със семейството, по-малко полуфабрикати в лъскави опаковки.

„За храната“ разработват дигитален ресурсен център с помощни материали и практически знания по темата хранене за деца. В него ще има рецепти, презентации и игри за учители, полезни идеи за балансирано хранене и много други. В изготвянето на ресурсите „За храната“ работят с десетки лекари, диетолози, нутриционисти, кулинарни блогъри, шеф-готвачи и различни други специалисти. В допълнение юристи изготвят правни съвети за родители, които искат да отстояват правото на децата си да получават качествена храна в училище и детската градина. Информацията в дигиталния ресурсен център ще се предлага безплатно.

„За храната“ организират ежегодния национален „Ден на революцията в храненето“. В двете му издания до този момент в безплатните работилници за здравословно хранене са се включили над 3000 деца и 350 доброволци от цялата страна. През 2019 година, освен трето издание на Деня през май, фондацията ще работи и за създаването на клуб „За храната“, който ще насърчи и обедини заведения за хранене, предлагащи здравословни детски менюта.

Не на последно място „За храната“ води активна кореспонденция с институциите и осъществява застъпнически кампании за промяна на нормативната уредба за храненето на децата, безплатни закуски в училище, промяна на рецептурниците в учебните заведения и по-голям контрол на храната, която се предлага в училищните лавки.

„За храната“са един от финалистите в петото издание на конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. Можете да ги подкрепите да стигнат до последния етап на конкурса като гласувате за тях между 15 януари и 4 февруари 2019 година на www.nova.bg/promyanata.

Гласуването не е обвързано с даряването. Дарявайки заЗа храната“, вие не давате своя глас за тях в ПРОМЯНАТА.


About Food Foundation

Who are we? 

The mission of Ekaterina Yosifova and Natalia Alexandrova from the About Food foundation is to make sure all kids at home, in the kindergarten, at school and in the restaurant eat nutritious and high quality food. Because they know that good diet is at the bottom of good health and is key for the kids’ physical health.

About Food Foundation unites volunteers from across Bulgaria – medical doctors, nutritionists, teachers, lawyers, professionals in various fields, but most of all – parents, united by the cause of securing healthy diet for children in Bulgaria.

What do we do? 

About Food Foundation aims to promote nutritious and healthy food and build public awareness, because this is important on all levels: among children, their parents, teachers, institutions, etc. The foundation’s focus is to provide accurate information about nutrition and help build the right eating habits both in children and in their parents and grandparents.

The recipe of a healthy diet can be very simple and easily available for all families: more fruit and vegetables, pulses and nuts, less dough and sugar, more home-made food shared with the family, less fast food in shiny packages.

About Food is developing a digital resource centre containing materials and practical knowledge on the topic of child diet. It will contain recipes, presentations and games for teachers, useful ideas for balanced diet and many more. Work on the materials in About Food has united dozens of medical doctors, nutrition experts, diet experts, culinary bloggers, chefs and many other specialists. In addition, lawyers are working on legal advice for parents who want to defend their children’s rights to have access to high quality food in schools and kindergartens. Information in the digital resource centre will be available for free.

About Food organizes an annual Food Revolution Day. Its two editions so far featuring free healthy eating workshops have been joined by over 4,000 kids and 450 volunteers from across Bulgaria. In 2019, apart from the third edition of the Food Revolution Day in May, the foundation will also work on setting up a About Food club to encourage and unite restaurants to offer healthy child menus.

Last but not least, About Food is in active correspondence with institutions and offers professional analysis and proposals for legislative changes when it comes to child diet, the free snack programme in schools, the recipe books used in schools and high control when it comes to the food offered in school kiosks.

About Food Foundation is a finalist in the contest for social entrepreneurs PROMYANAYA (GAME CHANGERS) – Nova Broadcasting Group’s biggest social responsibility initiative organized in partnership with Reach for Change Bulgaria. You can support them reach the final stage of the contest by voting for them between January 15th and February 4th at: www.nova.bg/promyanata.

The vote is not connected with the donation. If you donate for About Food, this does not mean that you’ve given your vote for them.

 

Уеб адрес: www.zahranata.org

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS FOOD Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS FOOD на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)