17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS CHETA – Образователна интернет платформа „Книговище“

Кампанията е стартирала на: 11.01.2019
DMS CHETA – Образователна интернет платформа „Книговище“
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 26 лв.
 • Събрани през ОББ: 159 лв.
 • Изпратени SMS: 243 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 11 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 1 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS CHETA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS CHETA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кои сме ние?

„Книговище“ цели да направи четенето привлекателно, желано и споделено удоволствие за българските деца. Историята на „Книговище“ тръгва преди една година от Десислава Гаврилова, дългогодишен инициатор и ръководител на проекти и организации в сферата на културата. От няколко години Деси живее във Виена, където в училището на малкия й син се използва дигитална платформа за стимулиране на четенето от ранна детска възраст.

Виждайки какъв положителен ефект оказва платформата върху сина ѝ, Деси решава, че иска и децата, родителите и учителите в България да имат един подобен съюзник в усилието да изграждат страстни и знаещи читатели. Споделя това с Яна Генова – професионалист в сферата на книгите – и Искра Джанабетска – професионалист в сферата на образованието – и ги запалва по идеята.

Какво правим?

„Книговище“ е образователна интернет платформа, която затвърждава способността на децата да осмислят прочетения текст. „Книговище“ е онлайн игра на въпроси и отговори върху прочетени книги, която насърчава удоволствието от четенето и създава общност. То е и читателски дневник, и пътеводител в света на книгите.

„Книговище“ се основава на игрови подходи, особено характерни за електронните игри, чрез които да се увеличи желанието за участие. След като прочете дадена книга, детето може да влезе през индивидуалния си профил и да отговаря на въпроси, с които да покаже доколко е разбрало съдържанието ѝ.

Всеки верен отговор му носи точки – колкото по-трудни са книгите, толкова повече точки носи верният отговор. В „Книговище“ децата могат да се състезават с компютъра, с останалите в класа си, с други читатели на същата възраст. Те могат да се включват в различни предизвикателства и да качват нива. Могат да споделят мнения за прочетените книги и да пишат сами въпросници за любимите си текстове. В „Книговище“ децата се борят за награди чрез четене на книги.

От септември 2019 година „Книговище“ ще може да се ползва както от цели класове и училища, така и индивидуално или семейно. Платформата е насочена към ученици от 1. до 10. клас, с приоритет 1. – 7. клас.

Достъпът ще бъде с абонамент, за да се осигури устойчивост на проекта, като при абонамент за цяло училище за един ученик това ще бъде средно под 1 лев за година. В момента сайтът е в процес на разработване. Официалният старт ще бъде на 24 май 2019 година, но още през януари се пуска безплатната демо-версия.

„Книговище“са един от финалистите в петото издание на конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. Можете да ги подкрепите да стигнат до последния етап на конкурса като гласувате за тях между 15 януари и 4 февруари 2019 година на www.nova.bg/promyanata.

Гласуването не е обвързано с даряването. Дарявайки за Книговище, вие не давате своя глас за тях в ПРОМЯНАТА. 


Who are we? 

Кnigovishte (a word created by the Renaissance Bulgarian encyclopaedist Ivan Bogorov meaning library, which also sounds as Book Monster) aims to make reading an attractive, desired and shared pleasure for Bulgarian children.

The story behind Knigovishte started a year ago with Dessislava Gavrilova – a long-year founder and manager of projects and organizations in the field of culture. Dessy has been living in Vienna for several years, where her young son’s school uses a digital platform to encourage reading from a very early age. As she saw the positive effect of the platform on her son, Dessy decided she wanted children, parents and teachers in Bulgaria to have a similar assistant in their efforts to raise passionate and knowledgeable readers. She shared her thoughts with Yana Genova – a professional in the field of books – and Iskra Dzhanabetska – a professional in the field of education – and they were excited about the idea.

What do we do?

Knigovishte is an educational internet platform reinforcing the kids’ ability to comprehend the texts they read. Knigovishte is an online game of questions and answers on the books children read, reinforcing the pleasure of reading and creating a community. It is a reader’s diary and a guide into the world of books.

Knigovishte is based on game approaches, particularly typical of computer games, which increase the children’s willingness to participate. Having read a given book, the child is able to enter his/her individual Knigovishte profile and answer questions on that particular title that would show how well he/she has understood its content. Each correct answer brings points – the more sophisticated the books, the more points every answer brings. In Knigovishte, children are able to compete with the electronic device, with their classmates, with other readers of the same age. They can join various challenges and achieve higher levels. They can share their opinions about the books they have read and write their own questionnaires about their favourite books. They can compete for prizes by reading books.

From September 2019, Knigovishte will be available to classes and schools, as well as to individuals and families. The platform targets pupils from 1st to 10th grade, while prioritizing the pupils in 1st – 7th grade. Access is subscription-based, which secures the sustainability of the project. The average fee for one student’s annual subscription will be less than BGN 1. Currently, the website is under construction. The official launch is on 24th May 2019, and in the meantime children can try the demo-version released in January 2019.

Knigovishte is a finalist in the contest for social entrepreneurs PROMYANAYA (GAME CHANGERS) – Nova Broadcasting Group’s biggest social responsibility initiative organized in partnership with Reach for Change Bulgaria. You can support them reach the final stage of the contest by voting for them between January 15th and February 4th at: www.nova.bg/promyanata.

The vote is not connected with the donation. If you donate for Knigovishte, this does not mean that you’ve given your vote for them.

 

 

Уеб адрес: www.knigovishte.bg

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS CHETA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS CHETA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)