17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS CARROT – Материали за ранно детско развитие CARROT

Кампанията е стартирала на: 11.01.2019
DMS CARROT – Материали за ранно детско развитие CARROT
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 8 лв.
 • Събрани през ОББ: 215 лв.
 • Изпратени SMS: 158 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 22 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 2 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS CARROT Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS CARROT на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кои сме ние?

Мисията на Симона и Крум Крумови е да вдъхновят семействата да дадат най-добрия старт на децата си. Симона е филолог и педагог по образование, а Крум – психолог и психотерапевт. Имат дългогодишен професионален опит в работа с деца в различни възрасти, включително деца от различни социални групи и със специални образователни нужди.

В това да развиват потенциала на децата намират своето призвание, което им дава смисъл и посока. Когато преди три години се ражда синът им, работата за Симона и Крум се превръща и в лична кауза.

Какво правим?

Carrot предлагат образователни материали за ранно детско развитие, създадени от специалисти и предназначени за родители. С тяхна помощ всеки родител може да развива уменията и знанията на детето си в домашна среда по вълнуващ начин още от първите месеци.

Въпреки че ранното детско развитие е ключов етап, който оказва влияние в по-нататъшното развитие на детето, много родители все още не са запознати с ползите от него, или не знаят как да развиват потенциала на своите деца.За да дадат на тези родители необходимите инструменти, Carrot изработват образователни материали, вдъхновени от различни педагогически подходи.

Една и съща кутия с карти на Carrot може да се използва както от деца на 10 месеца за стимулиране на проговарянето, така и от дете на 6 години, което учи да класифицира животните по различни признаци, така и от деца на 12 години като своеобразна бордова игра. Картите са замислени така, че да могат да помагат на всички деца да учат, включително на такива със специални образователни потребности или проблеми в развитието.

За да насърчат и подкрепят родителите допълнително, Крум и Симона са винаги на разположение да споделят своя опит чрез събития, безплатни консултации и насоки, които да са съобразени с индивидуалните нужди, възраст и интереси на децата.

Към момента Carrot работят с над 600 семейства от цяла България, като целта им е да достигнат до повече родители. Да ги мотивират да прекарват време с децата си и заедно, общувайки, да изследват света. Да ги научат да вярват в децата си и да не се страхуват да развиват уменията, паметта им, сетивата и емоциите им.

Carrot са един от финалистите в петото издание на конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. Можете да ги подкрепите да стигнат до последния етап на конкурса като гласувате за тях между 15 януари и 4 февруари 2019 година на www.nova.bg/promyanata.

Гласуването не е обвързано с даряването. Дарявайки за Carrot, вие не давате своя глас за тях в ПРОМЯНАТА.


Who are we?

The mission of Simona and Krum Krumovi is to inspire families to give the best possible start to their children.Simona is a diplomaed philologist and pedagogue, while Krum is a psychologist and psychotherapist. They have long-year professional experience in working with children of various ages, including kids from different social groups and children with special educational needs. They believe their mission is to develop the potential of children – a mission that gives them both meaning and direction.When Simona and Krum became parents their work became their personal cause as well.

What do we do?

Carrot offers educational materials for early child development, created by experts and aimed for parents. With their help, parents can develop their kids’ skills and knowledge in a home environment in an exciting way from their very first months in this world.

Although early child development is a key stage impacting the further development of a child, many parents are still not familiar with its benefits or are unaware of ways to develop their children’s potential. In an effort to give these parents the tools they need, Carrot has developed educational materials inspired by various pedagogical approaches. So far, they have created six sets of materials on various topics. The same box of Carrot cards can be used by 10-month-old toddlers to stimulate them to start speaking, by a six-year-old child learning to group animals based on various features, and by 12-year-old kids as a board game. Cards are created so they can help all children learn, including children with special educational needs and development problems.

In a bid to further encourage and support parents, Krum and Simona are always available to share their experience through events, free consultancy and guidance depending on the individual needs, age and interests of the children.

Currently, Carrot works with over 600 families from all over Bulgaria and aims to expand this circle. They motivate parents to spend time with their children and explore the world together as they communicate. They want to teach them to believe in their kids and be bold in their efforts to develop their skills, memory, senses and emotions.

Carrot is a finalist in the contest for social entrepreneurs PROMYANAYA (GAME CHANGERS) – Nova Broadcasting Group’s biggest social responsibility initiative organized in partnership with Reach for Change Bulgaria. You can support them reach the final stage of the contest by voting for them between January 15th and February 4th at: www.nova.bg/promyanata.

The vote is not connected with the donation. If you donate for Carrot, this does not mean that you’ve given your vote for them.

 

 

 

 

Уеб адрес: www.carrot-bg.com

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS CARROT Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS CARROT на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)