Кампания „За всяка шестица – жълтица!“
DMS NAGRADA

Кампания „За всяка шестица – жълтица!“

Сподели

Заедно събрахме 2 514 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
430 748 47 0 200 лв. 3 лв. 150 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Ние сме сдружение с нестопанска цел „Верният настойник”, което е основано от 2009 г. и през годините сме доказали,че работим в полза на хората.

Проектът „Жълтица за шестица” се роди от идеята ни да насърчим учениците в тяхното образование. Проблемът с ниският успех в училище е все по-нарастващ. Особено застрашени са деца от рискови групи – от социално слаби семейства или без родител.

Фокусирани сме в следните институции : – основното училище в с. Факия, където децата са от крайно бедни семейства и живеят в пансион и Центрове за настаняване от семеен тип-Бургас, където децата са без родители и трябва сами да се подготвят, а възпитателите не могат да обгрижат достатъчно всички деца.

Бедността, отдалечеността от семейството в пансион или липсата на родители са фактори, които влияят на успеха на учениците. На тях им е по-трудно при такива условия да постигат високи резултати.

Затова, за да полагат по-голямо старание и да имат по-добри оценки, тези деца се нуждаят от допълнителен стимул.

letter Такъв стимул е кампанията „Жълтица за шестица”. Когато децата знаят, че ще получат награда за усилията си, това им дава допълнителна мотивация и те виждат, че ше бъдат оценени.