Обработка на лични данни съгласно Общ регламент за защита на личните данни

Обработка на лични данни съгласно Общ регламент за защита на личните данни

Сподели

Заедно събрахме 10 633 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
10633 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията