17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS ZHIVOT – Живот на килограм

Кампанията е стартирала на: 16.01.2018
DMS ZHIVOT – Живот на килограм
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 105 лв.
 • Събрани през ОББ: 40 лв.
 • Изпратени SMS: 377 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 41 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 7 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS ZHIVOT Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS ZHIVOT на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кои сме ние

Милена Ташкова и София Фердинандова са колеги психотерапевти и приятелки от двадесет години. Двете се срещат с хранителните разстройства отблизо и болезнено, когато едни от най-близките им хора се оказаха в техния капан. Опознават ги още по-добре в работата си като психотерапевти: през последните години всеки трети тийнейджър, който е дошъл на терапия при тях заради други проблеми, има в някаква степен и проблем в поведението на хранене, зад който има емоционална причина. Освен познатите анорексия и булимия, напоследък срещат все повече случаи на орторексия – нездраво вманиачаване по здравословния начин на живот, което е отвъд нормалната грижа за тялото. Увеличават се чувствително и момчетата, засегнати от подобни проблеми.

Какво правим

Двете създават “Живот на килограм”, за да помогнат на подрастващите да приемат себе си, да разпознават емоциите си и да се справят с тях по добър начин, за да не попадат в капана на хранителните разстройства.

„Живот на килограм” е проект за превенция на хранителни разстройства сред учениците от 5 до 12 клас.  Целта на работата с тях е те да получат подходящата информация по достъпен начин, за да могат да разпознават факторите за формиране на хранителни разстройства и да реагират адекватно в ситуации на риск.

Със всеки един от класовете, с които работят, те се срещат три пъти в рамките на три месеца. Говорят с децата за моделите за подражание и начина, по който възприемат себе си, как да разпознават различните емоции и как да се справят с тях. Обсъждат и връзката между емоции и поведение на хранене и дали когато децата имат негативни преживявания, се утешават с храна. Третата среща запознава учениците с рисковете, белезите и последиците от основните видове хранителни разстройства.

Екипът на “Живот на килограм” работи изцяло интерактивно – през упражнения, игри, разговори и конкретни казуси. Това помага на децата не просто да трупат информация, а да преживяват и да разбират това, за което говорят.  Правят и дискусионни групи с родители, които имат желание да разберат повече за симптомите на хранителните разстройства, причините за възникването им и пътя за справяне с тях.

Даряването не е обвързано с онлайн гласуването за петимата финалисти в ПРОМЯНАТА. Дарявайки вие не давате своя глас за някого от финалистите.


Life by the Kilo
Who are we – Milena Tashkova and Sofia Ferdinandova are fellow-psychotherapist and friends of 20 years. Their first encounter with the eating disorders was personal and painful, when two of their closest people turned out to have fallen into their trap. They got to know the problem even better through their work as psychotherapists: one in three teenagers, who came to them for therapy due to other problems, also has an eating problem to some extent, with an emotional reason behind it. Apart from the anorexia and bulimia we all know about, recent years have seen a growing number of orthorexia cases – excessive preoccupation with eating healthy food, going beyond normal body care. The number of boys affected by the problem is also on the rise.

The two of them create Life by the Kilo to help teenagers accept themselves, recognize their emotions and deal with them in a good way, while not falling into the trap of eating disorders.

What do we do
Life by the Kilo is a project aiming to prevent eating disorders among pupils in the 5th-12th grade. The goal of working with them is to give them appropriate information in a way they can understand, so they can recognize the factors leading to eating disorders and react adequately in risk situations.

They meet three times over the course of three months with each of the classes they work with. They discuss with the children topics as: what are their role models and the way they see themselves, how to recognize the various emotions and how to deal with them. They talk about the relationship between emotions and eating habits and discuss with the pupils whether negative experiences makes them look for comfort through food. The third meeting introduced children to the risks, signs and consequences of the main types of eating disorders.

The team of Life by the Kilo works fully interactively – through exercises, games, conversations and specific cases. This helps kids not only accumulate information, but also experience and understand what they talk about. There are also discussion groups with parents, willing to find out more about the symptoms of eating disorders, the reasons behind them and the way to deal with them.

Donating is not connected with the online voting for the five finalists in PROMYANATA. If you donate for one or more of the finalists, this does not mean that you’ve given your vote for them.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Уеб адрес: www.zhivotnakilogram.com

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS ZHIVOT Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS ZHIVOT на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)