17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS CODE – MindHub

Кампанията е стартирала на: 16.01.2018
DMS CODE – MindHub
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 0 лв.
 • Събрани през ОББ: 0 лв.
 • Изпратени SMS: 16 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 3 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 1 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS CODE Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS CODE на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)

MindHub – Кои сме ние?

Поли Янкова основава MindHub, за да помогне на децата в България да получат качествено образование тук, в родината си. Поли вярва, че за успеха на младите хора в бъдеше, когато те ще трябва да работят различни от днешните професии, ще се изискват много повече аналитични знания, умения за работа със софтуер и дори разбиране на базов софтуер. Те ще са необходими за повечето професии, а не само за тези в IT индустрията. Тя смята, че това не трябва да плаши родителите, а само да им даде насока как да подготвят децата си за тяхната реализация.

Какво правим

MindHub е технологична образователна организация, която учи най-малките на основи на програмирането. Днешните деца опознават технологиите още в първите си години, но ги използват само като потребители. Целта на MindHub е да насочи техния интерес в посока да се учат и развиват, използвайки технологиите. Чрез своите уроци по програмиране, екипът им развива логическото и аналитично мислене на децата, креативността им, както и способността им за решаване на сложни задачи, което им помага да са по-успешни дори в ежедневни ситуации.

Работят по авторска учебна програма, изцяло проектно ориентирана, която позволява на децата да започнат обучението си на 6 години и да завършат с изучаване на програмен език при навършване на 10-тата си година. Обучават децата през специални игри и инструменти за обучение на деца по програмиране, разработени и съобразени с възрастта им. Използват голямо разнообразие от софтуерни среди за разработка, различни приложения, хардуерни инструменти, бордови игри, дронове и роботи, чието поведение децата могат да програмират. Екранните занимания вървят ръка за ръка с живата игра. Работят ежедневно с децата и за изграждане на социалните им умения – за работа в екип, за представяне пред група и за разпределяне на задачите в екипа.

В момента MindHub работи в 5 града – София, Пловдив, Велико Търново, Русе и Варна. Предстои им да изградят мрежа от училища в България, които да обучават своите ученици на програмиране по учебна програма и методологията на MindHub.

Даряването не е обвързано с онлайн гласуването за петимата финалисти в ПРОМЯНАТА. Дарявайки вие не давате своя глас за някого от финалистите.


MindHub -Who are we?

Polly Yankova established set up MindHub in order to help children in Bulgaria get high quality education in their homeland. She believes that in order for young people to be successful in the future, when they will have to work jobs different from the ones we have today, they will need much more analytical knowledge, software skills and even basic software understanding. These will be needed in much more professions, not only in IT. She thinks that this should no cause fear among the parents, but should rather give them direction in their efforts to prepare their children for their future careers.

What do we do

MindHub is a technology education organization that teaches children the basics of programming. Today’s children become familiar with technologies in their very first years, but use them only as consumers. MindHub’s goal is to target their interest at learning and developing by using technologies. Through their lessons in programming, the team develops the logical and analytical thinking skills of children, their creativity, as well as their abilities to solve complicated problems, thus helping them be more successful – even in everyday situations.

They use an original school curriculum, which is fully project-based. It allows children to start their education at the age of 6 and complete it by learning a programming language when they are 10. They teach through special games and tools to train children in programming, developed in line with their age. A variety of software development environments is used, as well as hardware tools, board games, drones and robots, whose behavior can be programmed by the kids. Computer training goes hand in hand with real life games. They work with the children every day to build their social skills – working in a team, presenting their projects in front of a group of people and distributing tasks within the team.

Currently MindHub is working in five cities – Sofia, Plovdiv, Veliko Tarnovo, Ruse and Varna. They are planning to build a network of schools across Bulgaria, where they can train their pupils to programme based on MindHub’s curriculum and methodology.

Donating is not connected with the online voting for the five finalists in PROMYANATA. If you donate for one or more of the finalists, this does not mean that you’ve given your vote for them.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.mindhub.bg

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS CODE Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS CODE на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)