Какво е DMS?

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В DMS
(Единен дарителски номер 17777)

 

 

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

1) Данни за администратора
Сдружение “Български дарителски форум” с ЕИК 131201582 със седалище гр. София, ул. “Солунска” No56, и Фондация BCause (Помощ за благотворителността) с ЕИК 121029426, са администратори на лични данни в DMS (Единен дарителски номер) и ги обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
Длъжностни лица по защита на данните:

 • за кандидатури и бенефициенти на индивидуални дарителски кампании за лечение – Деси Христова, електронна поща desi@bcause.bg , Фондация BCause, София 1000, бул.Витоша 65, ет.2, тел.: (02) 988 00 80; 9811901 и 0882 244 456, факс: (02) 987 15 74, всеки четвъртък;
 • за кандидатури и бенефициенти на кампании на организации – Людмила Атанасова, електронна поща lucy@bcause.bg, Фондация BCause, София 1000, бул. „Витоша“ 65, ет. 2, телефон: (02) 981 19 01; (02) 987 15 74;
 • относно дарители в DMS (Единен дарителски номер) –  Ирина Цветкова, електронна поща irinatsvetkova@dfbulgaria.org, Сдружение “Български дарителски форум”, гр. София 1124, София, ул. Леонардо да Винчи No4б, телефон: 02 9515978. и 0884 053 057;

2) Защо събираме и използваме Вашата лична информация
Сдружение “Български дарителски форум”и Фондация BCause (Помощ за благотворителността) обработват лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори като мобилни оператори, банки и „Изипей“ АД, в изпълнение на договорните отношение с бенефициентите на дарителските кампании, както и на дарителите, които подкрепят каузите в DMS чрез благотворителни SMS-и и онлайн дарения:

 1. По силата на сключен с Вас договор;
 2. Когато имаме легитимен интерес;
 3. Когато предоставите съгласие си.

3) Какви лични данни обработваме

 1. Идентичност и данни за контакт – име, пол, дата на раждане, място на раждане, копия на лична карта или друг документ за самоличност, снимка, адрес (държава, регион на страната, пощенски код, град, адрес), информация за контакт (личен имейл адрес, домашен и/или мобилен телефонен номер, работен телефонен номер, работен имейл адрес);
 2. Финансови данни или обстоятелства;
 3. Техническа информация и онлайн идентификация;
 4. Информацията, която ни предоставяте за друго лице или предоставена информация за Вас от друго лице. В случай, че ни предоставите информация за друго лице (например данни за съпруг/а) или друго лице ни предостави информация за Вас, можем да я добавим към личната информация, която вече имаме и ще я използваме по начините, описани в тази Политика за поверителност.
 5. Ние можем да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:
  1. Информация за Вашия компютър и за посещенията Ви при използването на този уебсайт (включително Вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, продължителност на посещението, посетените страници);
  2. Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия уебсайт (включително имейл адрес);
  3. Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията);
  4. Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;
 6. Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните му данни в съответствие с тази политика.
 7. Чувствителни категории лични данни – при наличие на дадено от Вас съгласие и/или при наличие на законово основание съхраняваме и обработваме предоставяна от Вас информация, която включва чувствителни лични данни, напр. здравословна информация. Съхраняването на тези данни се извършва за срока на целите на сключения договор. Събирането на лични данни на деца осъществяваме при спазване на законовите изисквания и след като получим изричното съгласие на родител или настойник.

4) Използване на личните Ви данни
Лична информация, предоставена ни от Вас ще се използва за целите, определени в тази политика. Ние може да използваме Вашата лична информация за:

 1. Администрираме нашия уебсайт;
 2. Персонализиране на нашия уебсайт за Вас;
 3. За да може да използвате услугите на нашия уебсайт;
 4. За изпращане на информация относно дарителските кампании и дейността на DMS;
 5. За изпращане на имейл известия, които сте поискани или очаквали;
 6. Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще я публикуваме в съответствие с Вашето искане.
 7. Ние няма да предоставим Вашата лична информация на трети лица, независимо за какви цели, без Вашето изрично съгласие.
 8. Всички финансови транзакции през уебсайта се обработват чрез нашите доставчици на платежни услуги – Ипей АД и Обединена Българска банка.

5) Задължен ли съм да предоставям лични данни?
При предоставянето на лични данни, които са необходими за установяване и поддържане на съответните договорни отношения, както и за предоставяне от наша страна на възможност да откриете дарителска кампания, можете да изберете да не давате или да споделяте с нас лична информация.
Моля, имайте предвид, че ако не ни предоставите необходимите данни, няма да можем да започнем или да продължим нашите договорни взаимоотношения с Вас като физическо лице, или с Вас като упълномощен представител или бенефициент на юридическо лице.

6) Кога и как събираме информация за Вас

 1. Когато кандидатствате за откриване на дарителска кампания съгласно регламента на DMS;
 2. Когато използвате интернет страницата на DMS и/или предоставени от нея възможности за онлайн дарителство и/или получаване на информация за дарителските кампании;
 3. Когато ни предоставяте информация устно или писмено – във формуляри за кандидатстване, договори, имейли и писма, оплаквания, чрез разговори, проведени с длъжностните лица, администриращи DMS или чрез други комуникационни канали;
 4. В DMS може също така събираме, обработваме, класираме и съхраняваме лични данни, които законно получаваме от юридически лица, физически лица или други източници, от обществено достъпна информация – в медиите, интернет страници, социалните мрежи и информация от публични регистри.

7) С кого споделяме Вашата лична информация
Всички бенефициенти-физически лица на дарителски кампании в платформата на DMS са обявени публично в интернет страницата – с име, възраст, пол, местоживеене, медицинска диагноза, предписано лечение и неговата стойност по оферта на болнично заведение или доказани медицински разходи, което представлява целта на всяка дарителска кампания за лечение.
Личните данни на всички физически лица, които по силата на договорни отношения, легитимен интерес от страна на DMS или въз основа на получено съгласие за предоставяне на лични данни се използват само и единствено от длъжностните лица в DMS и не се представят пред трети лица без изрично съгласие от притежателите на личните данни.

8) Срок за съхранение на личните данни

 1. Срокът, в който се съхранява личната информация зависи от нейното естеството и от целите, за които се обработва
 2. За личните данни, свързани с извършени плащания чрез онлайн системите, поддържани от „ИПЕЙ“ АД и виртуален ПОС на Обединена Българска банка, данните се съхраняват съгласно нормативно установените срокове в действащото законодателство;
 3. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи, се съхраняват минимум 5 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

9) Изменения

 1. Наше право е да актуализираме тази политика, като своевременно публикуваме актуална версия на нашия уебсайт.
 2. Ние може да Ви известяваме при промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения, за да гарантираме, че сте запознати с нея.

10) Вашите права във връзка с обработването на личните данни
Всеки кандидатстващ за стартиране на дарителска кампания или бенефициент по такава кампания, както и дарител/и за конкретна кауза, има следните права:

 1. Да получи информация за личните данни, които DMS обработва. Във всеки момент информацията за личните данни може да бъде актуализирана, редактирана или изтрита по искане на притежателя им.
 2. Когато притежателите на личните данни желаят да ги коригират, необходимо да се свържат с нас.
 3. Притежателите на лични данни могат да поискат те да бъдат изтрити, когато:
  1. същите не са нужни повече за целите, за които са били събрани или обработвани;
  2. депозират оттегляне на изричното съгласие, в случаите когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект;
  3. липсва законово или договорно основание за обработването им;
  4. националното или европейското законодателство изискват това.
 4. Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че правата във връзка с обработването на личните данни са нарушени.

Комисия за защита на личните данни
Бул. Цветан Лазаров 2
София 1592
тел. +359 2 915 3523
факс +359 2 915 3525
електронна поща: kzld@cpdp.bg интернет сайт: http://www.cpdp.bg/