За периода от август до декември кампаниите в Единната дарителска система са набрали общо 10 059, 55 лв.

За периода от август до декември кампаниите в Единната дарителска система са набрали общо 10 059, 55 лв.

Сподели

От кампаниите на организации с най-много набрани средства е кампанията за достъпна архитектурна среда “Училище за всяко дете” – 2373, 09 лв .

От индивидуалните кампании най-голяма подкрепа в този период е спечелила кампанията “Помогни на Добри”- 1860,42 лв.