Вече може да се подава онлайн заявление за еднократна помощ към Агенцията за социално подпомагане за покриване на разходи при лечение в чужбина 

Вече може да се подава онлайн заявление за еднократна помощ към Агенцията за социално подпомагане за покриване на разходи при лечение в чужбина 

Сподели

Вече могат да се подават електронно заявление към Агенцията за социално подпомагане за подпомагане за съпътстващи разходи за лечение в чужбина (път, престой, разходи на придружител и др.), когато има одобрено финансиране от НЗОК за самото лечение, но не и за тези разходи. Досега това се правеше само на хартия.

На лицата, получили от Националната здравноосигурителна каса одобрение за заплащане за медицински услуги във връзка с лечение в чужбина по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, могат да се отпускат еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за тях, техните придружители и донори, когато те не са включени в сумата, определена за заплащане.

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадена в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес от правоимащото лице или от негов законен представител, подадена преди началната дата за провеждане на лечението или в 14-дневен срок от завръщането му в страната.

Заявление-декларация по образец попълнена от пълнолетно лице се подава по един от следните канали:

  1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
  2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
  3. по електронен път с квалифициран електронен подпис.

За Регионална дирекция – София град заявленията се насочват към териториалните дирекции, посочени тук

В зависимост от момента на подаване към заявление-декларацията се прилагат:

  1. Преди провеждане на лечението – копие от заповед от управителя на Националната здравноосигурителна каса за одобряване на заплащането за медицинската услуга, когато същата не може да бъде получена по служебен път, потвърждение от лечебното заведение, което ще проведе лечението, в което да са указани срок и начална дата.
  2. След завръщане в страната – копие от заповед от управителя на Националната здравноосигурителна каса за одобряване на заплащането за медицинската услуга, когато същата не може да бъде получена по служебен път, потвърждение от лечебното заведение, което ще проведе лечението, в което да са указани срок и начална дата, копие от епикриза от лечебното заведение, провело лечението, оригинални разходооправдателни документи за извършени разходи за нощувка на правоимащото лице и придружителя му, когато има право на такъв.

За да подадете електронно заявлението е необходимо следното:

  1. Да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
  3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.