Данъчни облекчения

Физическите лица могат да ползват данъчните облекчения по ЗДДФЛ, като ги приспадат от сумата от годишните данъчни основи (до размера на тази сума).

Сумата от годишните данъчни основи се изчислява като сбор от годишните данъчни основи за доходите от трудови правоотношения, от друга стопанска дейност, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество,  от прехвърляне на права или имущество и от други източници.

calculator

Калкулатор за данъчни облекчения

Калкулаторът дава ориентир само за данъчния облекчения при дарение за DMS кампания. Виж данъчните облекчения за дарения

i
Размер на данъчното облекчение i
лв.