17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS RABOTA – Оле Мале

Кампанията е стартирала на: 16.01.2018
DMS RABOTA – Оле Мале
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 505 лв.
 • Събрани през ОББ: 564 лв.
 • Изпратени SMS: 1250 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 23 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 21 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS RABOTA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS RABOTA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)

Кои сме ние

Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова са едни от най-популярните блогъри в България. Личните им срещи с майки на деца с увреждания им показват колко труден и различен е начинът на живот на тези жени, и колко неподкрепени и изолирани се чувстват те – по няколко причини.Основната е, че децата с увреждания остават деца за цял живот. Те са в много по-голяма степен зависими от своите майки от останалите деца.

Ето защо, за да имат възможност да оказват постоянно необходимата грижа, лечение и рехабилитация за тях, на много от майките се налага да напуснат досегашната си работа.Тежките житейски обстоятелства често стават причина и партньорите им да ги напуснат. Така тези жени остават сами и изолирани, лишени от възможността да работят, да бъдат финансово независими и да живеят пълноценно. Преди година от майчина солидарност към тях Елисавета и Красимира създават платформата “Оле Мале!”.

Какво правим

Оле Мале” е онлайн платформа, която събира на едно място труда на майки на деца с увреждания или заболявания, които по принуда или по любов са открили своето второ призвание – да творят с ръцете си. Майките показват в сайта продуктите, които са произвели сами – декорации, шалове, шапки, чанти, бижута, а „Оле Мале“ популяризира продуктите им на живо и онлайн, пред максимално широк кръг от хора, които ги купуват. Така майките си осигуряват доходи и по-пълноценен живот.

Целта на Красимира и Елисавета е “Оле Мале” да се превърне в добре функционираща система, която да квалифицира майките, да им дава знания, умения, техника и материали. А произведеното от тях да бъде висококачествена продукция, реализирана в големи мащаби, за да имат добри доходи и да взимат сами решенията за живота си.

В бъдеще „Оле Мале“ ще предлага и други възможности за работа на майките, които не се занимават с ръчна работа, но са специалисти в различни професии и занимания (счетоводство, преводи, технически и административни дейности и т.н.), които могат да бъдат извършвани от вкъщи.

Красимира и Елисавета правят всичко това, за да дадат възможност майките на деца с увреждания да бъдат финансово независими, както и да им осигурят подкрепа, разбиране и шанс да споделят своите умения, и да се почувстват пълноценни хора. Това пряко допринася за това жените да могат да осигуряват по-качествен и пълноценен живот на себе си и своите деца.

Даряването не е обвързано с онлайн гласуването за петимата финалисти в ПРОМЯНАТА. Дарявайки вие не давате своя глас за някого от финалистите.


Ole Male

Who are we – Elisaveta Belobradova and Krisimira Hadjiivanova are two of Bulgaria’s most popular bloggers. Their personal meetings with mothers of children with disabilities made them realize how hard and different the lives of these women were, and how non-supported and isolated they felt – for several reasons. The main reason is that disabled children remain children for life. They are much more dependent on their mothers than the other kids. That’s why many mothers are forced to leave their jobs so they could take care of their children, who need constant care, treatment and rehabilitation. The difficult lives of these women often make their partners leave them. Thus, they are left alone and isolated, deprived of any possibility to work, to be financially independent and live full-fledged lives. A year ago, out of their solidarity for these women, Elisaveta and Krasimira created the platform Ole Male.

What do we do

Ole Male is an online platform bringing together the work of mothers of disabled children or children suffering from serious illnesses, who, out of need or love, have opened their second vocation – to create things with their hands. On the website, mothers show their hand-made products – decorations, scarves, hats, bags, jewelry, while Ole Male promotes their products live and online, showing them to the maximum possible number of people, who buy these products. Thus, mothers get revenues and have better lives.

The goal of Krasimira and Elisaveta is to turn Ole Male into a well-functioning system, which could qualify the mothers – give them knowledge, skills, techniques and materials. Meanwhile, their high quality products should be produced in large numbers, so they can have good revenues and make their own decisions about their lives.

In the future, Ole Male will offer more opportunities for work targeting mothers who are not into hand work, but are experts in various professions and occupations (accounting, translations, technical and administrative activities, etc.), which can be practiced from home.

Krasimira and Elisaveta are doing all this in a bid to allow the mothers of disabled kids to be financially independent, securing them support, understanding and a chance to share their skills and feel full-bodied people. This directly contributes to a better life for the women and their children.

Donating is not connected with the online voting for the five finalists in PROMYANATA. If you donate for one or more of the finalists, this does not mean that you’ve given your vote for them.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.olemale.bg

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS RABOTA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS RABOTA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)